Waar de Drimmelse VVD zich hard voor maakt:

De VVD-Drimmelen kijkt tevreden terug op de afgelopen periode. We hebben een zeer groot gedeelte van de plannen uit het vorige verkiezingsprogramma kunnen realiseren. De fractie en wethouder hebben laten zien waar VVD-Drimmelen voor staat. Wij zijn de partij die in een tijd van economische tegenspoed niet de lasten voor u verhoogt, die niet de ambities terug schroeft maar die zich uitgedaagd voelt om met ondernemerszin en creativiteit samen met u meer voor elkaar te krijgen met het beschikbare budget.

Dat is ook wat we tijdens de gesprekken voorafgaand aan dit verkiezingsprogramma de ondervraagden voor hebben gelegd. Kom niet met het verzoek om een zak geld, dat is er simpelweg niet. Maar wat kan de gemeentelijke politiek met de beschikbare middelen doen om de voorwaarden te scheppen waardoor u als professional nog beter uw werk kunt doen?

Dit heeft een mooi evenwichtig programma opgeleverd vol met praktische plannen en inspirerende vergezichten die we de titel “Meer met Minder” hebben meegegeven. Want, zoals de VVD vaker zegt: “de overheid moet minder doen en meer presteren”. Mensen kunnen veel meer en willen vaak ook initiatief nemen. De gemeente moet die taken in goed overleg af durven staan en beter presteren in de taken die juist wel bij de gemeente blijven.

Samenwerking met de inwoners en bedrijven is dus ook in dit programma weer het uitgangspunt. De tijd waarin we leven dwingt ons om “MEER service en dienstverlening met MINDER regels en bemoeienis” te leveren. Niet kijken naar onmogelijkheden, maar aangeven hoe zaken wèl geregeld kunnen worden, dat is waar de VVD-Drimmelen voor gaat in de periode 2014-2018.

We hopen dat het u als lezer net zo zal inspireren als dat het ons deed tijdens de gesprekken en de “brainstorm sessies” om tot deze plannen te komen.

Hoe gaan we om met Ruimte,                             Wonen en Voorzieningen

1.1 Algemeen

De VVD-Drimmelen staat voor het behoud van de eigen identiteit van de zes kernen en de twee buurtschappen Helkant en Blauwe Sluis.

De verschillende identiteiten zijn over een periode van honderden jaren opgebouwd en zorgen ervoor dat iedere kern zijn eigen karakter en charme heeft. Dit is iets om te koesteren. Daarnaast wordt de leefbaarheid van een kern ook bepaald door het niveau van de voorzieningen.

Wij streven ernaar om het voorzieningenniveau in de kernen op peil te houden. Naar de mening van de VVD wordt de leefbaarheid in de kernen vooral in stand gehouden door de eigen bewoners, die daarbij moeten worden ondersteund door het gemeentebestuur. De gemeente kan dat niet meer alleen.

Om de gemeenten aantrekkelijk te houden en waar nodig aantrekkelijker te maken voor jong en oud, moet er goed worden samengewerkt. Hierdoor kunnen er heel mooie dingen van de grond komen. De terugkeer van de buurtsuper in Hooge Zwaluwe is daar een mooi voorbeeld van.

De VVD-Drimmelen wil verder op deze weg, in gesprek met u.

Op deze manier wordt ook het beste duidelijk aan welke voorzieningen precies behoefte is in welk dorp, en kunnen we kijken hoe het wèl kan.

Doordat de gemeente er de komende jaren veel taken bij krijgt op het gebied van de zorg, is het belangrijk in elk dorp een inlooppunt te hebben waar mensen bijvoorbeeld informatie kunnen vinden of tips kunnen krijgen. Dit soort inlooppunten wil de VVD-Drimmelen combineren met bestaande voorzieningen, zodat deze in de toekomst nog beter gebruikt kunnen worden. Zo houden we samen de voorzieningen langer en beter in stand.

Toegankelijkheid van bestuurders, vermindering van regeldruk en hechte samenwerking met het gemeentebestuur zijn belangrijke ingrediënten voor de vitaliteit van de kernen. De VVD-Drimmelen wil daarom het wijkwethouderschap opnieuw invoeren en uitbreiden door voor elk dorp een eigen kernwethouder aan te stellen. Door deze directe samenspraak met burgers en bedrijven kan het College adequaat, snel en met maatwerk reageren.

1.2 Hoe gaan we om met de ruimte?

Ruimte is in Nederland een schaars goed. Het is daarom van belang de beschikbare ruimte zo doelmatig mogelijk over de verschillende functies te verdelen: o.a. woningbouw, bedrijvigheid, bereikbaarheid, natuur, milieu en recreatie.

De gemeente bepaalt wat wel en niet mag op een perceel grond en de gebouwen die daarop staan. Dat is een belangrijke wettelijk taak van gemeenten. Dit alles wordt geregeld in het bestemmingsplan.

De VVD-Drimmelen wil duidelijke en actuele bestemmingsplannen, zonder allerlei betuttelende regeltjes. De gemeente moet immers toetsen aan regels van deze tijd en niet op basis van hoe het 10 of 20 jaar geleden was. Burgers en bedrijven moeten snel en duidelijk antwoord krijgen op vragen wat wel of niet kan of aangeven wat er moet gebeuren voordat iets wèl kan.

De afgelopen periode is een aantal woningbouwplannen van de grond gekomen, maar ook een aantal belangrijke niet. De VVD-Drimmelen wil dat de gemeente niet op de stoel van de projectontwikkelaar gaat zitten, maar wel heel goed faciliteert. Immers, de gemeente is de gemeente en geen projectontwikkelaar. Maar als er initiatieven komen, groot of klein, dan wil de VVD-Drimmelen dat de gemeente al direct meedenkt hoe ontwikkelingen wèl van de grond kunnen komen. Daarbij hebben starters en seniorenwoningen voor de VVD-Drimmelen de hoogste prioriteit. We willen immers de jeugd vasthouden en ouderen de mogelijkheid geven een gelijkvloerse woning te betrekken. Dat laatste zorgt ook voor doorstroming op de woningmarkt. Om die doorstroming nog verder te stimuleren wil de VVD-Drimmelen dat ook de gemeente Drimmelen, net als de meeste gemeenten om ons heen, starters- of doorstroomleningen aan gaat bieden aan mensen die willen verhuizen.

Verder hecht de VVD-Drimmelen grote waarde aan een goed opgestelde structuurvisie voor de gemeente Drimmelen. De structuurvisie gaat over het hele grondgebied van de gemeente Drimmelen en over alle thema’s die ruimtelijk relevant zijn, zoals: wonen, werken, verkeer, infrastructuur, landbouw, landschap, natuur, toerisme, recreatie en centrumvoorzieningen. Het grote voordeel van de structuurvisie is dat de verschillende functies in samenhang met elkaar bekeken worden en duurzaam op elkaar afgestemd kunnen worden. De structuurvisie zal naar onze mening aan moeten geven waar kansen liggen voor onze burgers en ondernemers voor nu en in de toekomst. Zo ziet de VVD-Drimmelen voor onze blauw-groene gemeente onder meer kansen in het bieden van ruimte aan ontwikkelingen voor een Toekomstbestendig Platteland.

1.3 Hoe zorgen we dat bestemmingsplannen ons beschermen en niet belemmeren?

De VVD-Drimmelen is blij met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) per 1 juli 2008 waardoor de doorlooptijd van de procedures voor het wijzigen/aanpassen van bestemmingsplannen flink is ingekort. Vanaf 1 juli 2008 is voor het wijzigen van een bestemmingsplan géén goedkeuring meer vereist van Gedeputeerde Staten. Hierdoor heeft de gemeente meer vrijheid en kunnen we de beleidsplannen sneller en beter aanpassen aan de behoefte van de inwoners.

De VVD-Drimmelen vindt dat een bestemmingsplan economisch uitvoerbaar dient te zijn. In de nieuwe WRO is gelukkig opgenomen dat bij een bestemmingsplan een “exploitatieplan” dient te worden opgesteld. In een exploitatieplan dienen o.a. een berekening van de kosten van aankoop van de grond, het bouw- en woonrijp maken van de grond (wegen, nutsvoorzieningen, kosten advisering) en de opbrengsten van verkoop van bouwgrond te zijn weergegeven. Zodoende kan een integrale afweging worden gemaakt voor het al dan niet wijzigen van het bestemmingsplan, hetgeen de zorgvuldigheid van de beslissing ten goede komt.

De VVD-Drimmelen vindt dat bestemmingsplannen actueel moeten zijn. Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar zijn door de invoering van de nieuwe WRO niet meer toelaatbaar. Wachten tot er duidelijkheid is op verschillende aanpalende beleidsterreinen is voor de VVD-Drimmelen geen reden om een nieuw bestemmingsplan nog langer uit te stellen.

1.4 Bouwaanvragen, hoe maken we het makkelijker en duidelijker?

De behandeling van bouwaanvragen moet een zo kort mogelijke doorlooptijd kennen. Snel duidelijkheid geven over wat kan, wat niet kan of hoe het wèl kan, dat is waar VVD-Drimmelen voorstander van is, bijvoorbeeld door de middel van de één-loketfunctie, waar een inwoner met al zijn vragen terecht kan. Dit loket moet bijdragen aan een verbeterde klantgerichte benadering.

VVD-Drimmelen wil dat een vergunning automatisch wordt verstrekt wanneer de overheid niet op tijd op de aanvraag heeft gereageerd, tenslotte moeten ook ambtenaren zich houden aan wettelijke termijnen. Dat is goed voor de burger en voor de ondernemer.

1.5 Hoe krijgen we de woningmarkt weer in beweging?

Volgens de VVD-Drimmelen is het de komende jaren van vitaal belang voor de toekomst van onze gemeente dat de al lang in behandeling zijnde plannen, zoals plan Lage Zwaluwe-West daadwerkelijk tot uitvoering kunnen komen. Op initiatief van de VVD-Drimmelen is de “Welstandscommissie” (ter beoordeling van bouwaanvragen op esthetische gronden) afgeschaft. Hierdoor zal de klantgerichte en probleemoplossende benadering van de gemeente verbeteren. Monumenten en beschermde dorpsgezichten dienen volgens de VVD-Drimmelen echter nog steeds gekoesterd te worden.

De VVD-Drimmelen is van mening dat de doelen die zijn vastgelegd in de woonvisie, zoals via het gemeentelijk woningbouwprogramma ten uitvoer brengen van de afspraken, met een juiste verhouding tussen starter- en seniorenwoningen, sociale huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen moeten worden verwezenlijkt. Deze projecten dienen naar de mening van de VVD-Drimmelen te worden uitgevoerd op basis van toekomstige ontgroenings- en vergrijzingsaantallen. Uit deze cijfers blijkt dat de Gemeente Drimmelen sterk zal vergrijzen. De gemeente kan hier nu al op inspringen door rekening te houden met het bouwen voor toekomstige zorg zowel in en rond seniorenwoningen als in de directe omgeving. Met de diverse maatschappelijke organisaties kan in de planontwikkeling rekening worden gehouden, zodat wonen, welzijn en zorg optimaal worden gecombineerd.

1.6 Starterswoningen

De stagnerende woningproductie van de afgelopen jaren heeft onder meer geleid tot een aanzienlijk vertrekoverschot van jonge inwoners. De VVD-Drimmelen vindt dit onverantwoord en wil graag een woonomgeving creëren waarin ook deze groep zich prettig voelt. Deze jongeren vormen de toekomst van onze gemeente. Hen hebben we hard nodig om ook in de toekomst de voorzieningen op peil te kunnen houden.

De VVD-Drimmelen hoopt dat jongeren zich, na een eventuele studie elders, weer in de gemeente willen vestigen. Het is volgens de VVD-Drimmelen daarom hoognodig dat in de gemeente meer betaalbare starterswoningen worden gebouwd en dat de gemeente starters- of doorstroomleningen faciliteert. In de planontwikkeling moet worden gestreefd naar 10% woningen voor starters.

1.7 Het verenigingsleven, het hart van onze gemeente

Het hechte en rijkgeschakeerde verenigingsleven in de Gemeente Drimmelen is een belangrijke basis voor het welbevinden van de inwoners. Voor het verenigingsleven geldt dat evenwichtige subsidieverlening in stand moet blijven. De VVD-Drimmelen wil het genereren van eigen inkomsten door verenigingen echter wel aanmoedigen. De scholen en gemeenschapshuizen in de verschillende kernen vormen een belangrijke schakel in het proces van leefbaarheid. Dat zijn immers de plaatsen waar bewoners elkaar ontmoeten. Het in stand houden van die scholen en gemeenschapshuizen vormt een grote uitdaging, mede gelet op de aangekondigde rijks bezuinigingen waar alle gemeenten mee te maken krijgen. De gemeente moet een stimulerende rol innemen bij activiteiten in en rondom de scholen, zowel voor als na schooltijden.

Met elkaar moeten we hier oplossingen voor zoeken.

Zo is het voor de VVD-Drimmelen belangrijk dat Plexat in Wagenberg en Den Domp in Lage Zwaluwe open blijven. Hetzelfde geldt voor de gemeenschapshuizen waarbij (commercieel) ondernemerschap alle kansen moet krijgen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is vermindering van overbodige regelgeving.

Samenwerking biedt meerwaarde, zoals ook gebleken is bij de samenwerking tussen de muziekverenigingen. De VVD-Drimmelen stelt daarom voor een platform op te richten waarbij verenigingen beter met elkaar in contact kunnen komen.

Ook voor initiatieven gericht op met name jeugd, zoals b.v. een apart jeugdhonk, skatebaan of alternatieven die de jongeren zelf aandragen, wil de VVD-Drimmelen zich sterk maken.

1.8 Opknappen en uitbreiden Amerhal

Tijdens de raadsvergadering van april 2009 diende de VVD-Drimmelen een motie in waarin het college werd opdragen een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid tot het geven van gymlessen in De Amerhal en de mogelijkheden tot uitbreiding. Met deze motie draagt de VVD-Drimmelen het verenigingsleven een warm hart toe. De VVD-Drimmelen hoopt dat een uitgebreide sporthal een nieuwe spil in het dorp kan zijn waar de bewoners voor allerhande sporten en evenementen terecht kunnen. Inmiddels is gebleken dat de lessen en verenigingen uit de gymzaal Romboutsstraat kunnen worden gecombineerd in deze uitgebreide Amerhal. Daarmee komt in de Romboutsstraat ruimte vrij waardoor percelen kunnen worden verkocht en Judoclub Made zelf aan de slag kan met haar lang gewenste uitbreiding. De VVD-Drimmelen wil dat deze processen voortvarend worden opgepakt.

1.9 Openbaar groen en straatonderhoud

Het voorkomen en opruimen van zwerfvuil speelt een belangrijke rol in het gevoel van een schone leefomgeving. Net als het goed onderhouden van het groen en het tijdig verwijderen van onkruid. De VVD-Drimmelen wil dat dit beter gebeurt. Voor het beheer, toezicht en inspectie moet voldoende financiële ruimte worden gecreëerd.

De gemeente is wegbeheerder, dit is een wettelijke taak, waardoor de gemeente verantwoordelijk is voor de staat waarin wegen, fietspaden en trottoirs, bruggen en dammen verkeren. De VVD-Drimmelen is niet tevreden over de staat van onderhoud van de wegen. Dit moet beter wat de VVD-Drimmelen betreft, want bordjes “betreden op eigen risico” kunnen wat de VVD-Drimmelen betreft echt niet.

Ook het openbaar groen verdient extra aandacht, want VVD-Drimmelen vindt dat dit alles er gewoon netjes bij moet liggen. Dus niet midden in de zomer het onkruid hoog tussen de trottoirtegels en in de winter een slecht of te laat gestrooide weg. Natuurlijk zit er een verschil tussen hoofdwegen en een woonerf, maar de VVD-Drimmelen wil dat dit sneller en beter gaat. En ook hier wil de VVD-Drimmelen dat wanneer u initiatief wilt nemen, de gemeente daar enthousiast over mee moet denken.

2. Mensen aan het werk, volwassenenonderwijs en relatie tot werk

2.1 Algemeen

De VVD-Drimmelen is ervan overtuigd dat mensen het gelukkigst zijn wanneer ze zelf hun boontjes kunnen doppen. Werken is daarbij cruciaal. De VVD-Drimmelen wil daarom dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan, maar ook aan het werk kunnen gaan.

Soms moet de gemeente een zetje in de goede richting geven, soms een stevige duw. De VVD-Drimmelen verwacht dat mensen zich inspannen om aan het werk te gaan. Veel mensen willen niets liever, maar dat is helaas niet bij iedereen het geval. De gemeente kan helpen met het opzetten van een regionaal arbeidscentrum om het potentieel aan mensen en banen maximaal te benutten. Daarnaast kan de gemeente zorgen voor loopbaantrajecten of taalcursussen voor laaggeletterden, zodat mensen die onvoldoende opleiding hebben, zich kunnen kwalificeren voor een (her-)start op de arbeidsmarkt. VVD-Drimmelen vindt het erg belangrijk dat schoolverzuim goed aangepakt blijft worden. Want als jongeren veel spijbelen en daardoor geen diploma halen, dan is de kans op een goede start of vervolgstap op de arbeidsmarkt klein. Dat geldt ook voor mensen die hun baan verliezen en bijscholing nodig hebben. De gemeente moet daarbij helpen, de VVD-Drimmelen verwacht ook dat mensen dan hun best doen om bij te scholen. Zo vergroten mensen immers de kans op een nieuwe baan.

Ook een vrijwilligersstage kan goed helpen bij het vinden van een nieuwe baan. De VVD-Drimmelen vindt dat wanneer mensen onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, of onvoldoende willen, dit ook gevolgen mag hebben voor de uitkering die mensen krijgen. De VVD-Drimmelen is van mening dat wanneer je een uitkering krijgt, je daar ook wat voor terug mag doen. Dat is goed voor de samenleving, maar ook voor de mensen zelf die werkritme op moeten doen. Voortzetting van het Vrijwilligers Informatie Punt en de Sociaal Makelaar zijn daarom voor de VVD-Drimmelen erg belangrijk.

 2.2 Ondernemersklimaat en werkgelegenheid

Het is voor de VVD-Drimmelen belangrijk dat de gemeente aantrekkelijk is voor ondernemers. Van de lokale bakker tot de grotere bedrijven. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en brengen vitaliteit in een gemeente.

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat kenmerkt zich door duurzaam ingerichte bedrijventerreinen, adequate winkelvoorzieningen en een goede bereikbaarheid. De gemeente kan en moet hier volgens de VVD-Drimmelen een stimulerende rol spelen door het aanstellen van een volwaardig contactpersoon voor economische zaken, het creëren van eenvoudige vestigingsvoorwaarden, aantrekkelijke grondprijzen, snelle afhandeling van aanvragen (denk bijvoorbeeld aan wijzigingen van bestemmingsplannen) en een proactieve opstelling. Dit alles zonder dat de leefbaarheid van de gemeente onder druk mag komen te staan.

De VVD-Drimmelen vindt bovendien dat ondernemers en de middenstand in de gemeente Drimmelen nadrukkelijk moeten worden betrokken bij beleid dat hen aangaat. Zo wil de VVD-Drimmelen samen met hen een centrumplan voor Made maken, en indien gewenst gevolgd door de andere kernen, dat zich concentreert op de winkelvoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan. De VVD-Drimmelen vindt het belangrijk dat het plaatselijke bedrijfsleven een goede kans krijgt in aanbestedingsprocedures, en heeft daarvoor al diversen trajecten in gang gezet.

De gemeente Drimmelen dient een proactieve rol te spelen om de lokale economie te stimuleren en goede uitvoering te geven aan afspraken die met ondernemers en andere betrokken partijen gemaakt zijn. De VVD-Drimmelen is voorstander van uitbreiding van de glastuinbouw en de start van de ontwikkeling van Brieltjenspolder 2, want wanneer de vraag naar bedrijventerreinen weer toeneemt, moet de gemeente niet eerst een hele procedure voor hoeven te bereiden die enkele jaren kan duren. De VVD-Drimmelen wil op tijd klaar zijn wanneer bedrijven willen verplaatsen als ze willen groeien, of wanneer ze de kans zien om te verplaatsen uit de oude dorpskern naar een nieuw bedrijventerrein.

Daarnaast vindt de VVD-Drimmelen dat de glas- en tuinbouwsector kansen moet krijgen door nieuwe gronden aan te bieden en hun bedrijf op een economisch duurzame wijze te exploiteren. De VVD-Drimmelen is daarom ook voor uitbreiding van de kassen richting Drimmelen. Naast extra werkgelegenheid zorgt deze uitbreiding ervoor dat het huidige gebied een upgrade krijgt zoals een bomencorridor waardoor de kassen een natuurlijke drempel krijgen en aan het zicht onttrokken worden.

De gemeente kan zich aansluiten bij het glasvezelnetwerk om zodoende nieuwe ondernemers aan te trekken. De ontwikkelingen rond Moerdijk bieden wellicht kansen voor de gemeente Drimmelen. De gemeente dient hierop alert te zijn en eventuele kansen te benutten.

3. Hoe gaan we om met zorg, ouderen, gehandicapten?

3.1 Algemeen

De toekomst van de kwaliteit van de zorg is een belangrijk politiek onderwerp en is voor de VVD-Drimmelen van levensbelang. Zonder goede zorg is er geen fijn leefklimaat, daarom moet de zorg vooral aansluiten op de behoeften van de inwoners, waarbij kritisch naar de kosten wordt gekeken en waar verkwisting hard wordt teruggedrongen. De VVD-Drimmelen gaat uit van wat een ieder wel kan en niet van wat hij niet kan. Zelfredzaamheid en eigenwaarde van inwoners staat daarbij hoog in het vaandel.

Ook in de toekomst blijven zorgcentra nodig, maar wel gebouwd volgens de nieuwste inzichten en deze moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Met name in Lage Zwaluwe is nieuwbouw of herbouw van de Ganshoek hèt belangrijkste aandachtspunt. Nieuwbouw of herbouw van de Ganshoek op dezelfde locatie heeft de voorkeur van de VVD-Drimmelen.

Goede zorg voor de inwoners van de gemeente Drimmelen betekent voor de VVD-Drimmelen onder meer:

  • maatwerk voor de inwoners inzake zorg en hulpverstrekking.
  • één regisseur per gezin, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige.
  • mogelijkheden voor mensen die zorg nodig hebben, om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen, voortzetting van het project Blijvend Thuis in Eigen Huis.
  • een goede bereikbaarheid (zowel toegankelijkheid als uitgankelijkheid) voor iedereen van openbare gebouwen en evenementen en voldoende parkeergelegenheid, ook voor mindervaliden.

3.2 Indicatie en afstemming

De VVD-Drimmelen wil een goede afstemming van alle zorgdiensten binnen de gemeente. Uitgangspunt is dat alle inwoners die zorg nodig hebben goede zorg krijgen. Administratieve verplichtingen mogen geen drempel zijn in het tijdig kunnen leveren van de juiste zorg. Een meer toegankelijke zorg betekent voor de VVD-Drimmelen ook het betrekken van mantelzorgers en huisarts. Daar waar nodig kan op basis van het advies van bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige of het sociaal wijkteam een voorlopige indicatie worden afgegeven met de bijbehorende zorg. De VVD-Drimmelen vindt het van cruciaal belang dat de wijkverpleegkundige terug keert en dat zij de vrijheid heeft om te handelen wanneer dat nodig is. De gemeente moet stimuleren dat de administratie teruggebracht wordt tot het minimum en voorkomen dat er onnodig veel hulpverleners in een gezin komen. Eén gezin, één plan, één regisseur is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De wijkverpleegkundige is onafhankelijk en kan heel veel doen. Dat is fijner voor de cliënten, maar het maakt het werken in de zorg voor deze mensen ook plezieriger.

3.3 Jeugdzorg

Ook de jeugdzorg wordt een nieuwe, belangrijke taak voor gemeenten. Ook hier is het belangrijk om niet teveel zorgverleners in een gezin te hebben. Door het invoeren van één gezin, één plan, één regisseur moet dit voorkomen worden. Daarnaast moet de gemeente vooral inzetten op samenwerking met scholen en verenigingen, zodat eerder met zachte hand kan worden geholpen en niet later met harde hand hoeft te worden ingegrepen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet bekender en herkenbaarder worden, dicht bij bijvoorbeeld scholen en consultatiebureaus.

3.4 Zorg, financiën en meedenken

De gemeente krijgt veel nieuwe zorgtaken en moet dat doen met minder geld. De VVD-Drimmelen vindt dat deze nieuwe taken moeten worden uitgevoerd voor het geld dat het Rijk de gemeenten hiervoor geeft. Daarbij moet vooral ingezet worden in het verminderen van alle regeltjes en formulieren waar mensen die in de zorg werken, rekening mee moeten houden.

Ook samenwerking tussen gemeenten is daarbij belangrijk. Als elke gemeente andere administraties voorschrijft, lopen de kosten voor management en verantwoording hoog op, terwijl er minder geld overblijft voor de echte zorg. De VVD-Drimmelen is daarom voorstander van uniforme afspraken tussen gemeenten, waarbij er oog blijft voor de lokale situatie. Want Drimmelen is anders dan Breda, Oosterhout of Baarle-Nassau. Daarnaast moet de gemeente goede afspraken maken met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars, zodat cliënten en zorgverleners geen last hebben van verschillende administraties of verschillen in beleid tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

VVD-Drimmelen is er trots op dat we koploper zijn als “Dementie vriendelijke gemeente”. Het beleid dat hiervoor gezorgd heeft willen we in de komende jaren verder uitbreiden met alle partners en belanghebbenden.

De VVD-Drimmelen is er groot voorstander van dat mensen die zorg nodig hebben, ook zelf invloed hebben op welke zorg zij krijgen. Daar zijn verschillende manieren voor, zoals

  • het persoonsgebonden budget
  • het persoonsvolgend budget
  • een systeem met vouchers.

De VVD-Drimmelen is hier een voorstander van, maar dat is niet genoeg. De VVD-Drimmelen wil ook dat nieuw beleid op het gebied van zorg wordt gemaakt samen met werknemers in de zorg, de zorgverzekeraars, maar vooral ook de mensen die de zorg krijgen. De WMO-raad is daarbij een belangrijke adviseur die in het verleden heeft bewezen een grote toegevoegde waarde te hebben. Ook de ouderenbonden hebben door hun constructieve opstelling hieraan bijgedragen.

3.5 Ondernemerschap en zorg

Ondernemen en ondernemerschap worden ook in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Zo zijn er in de gemeente Drimmelen reeds diverse initiatieven, zoals een Thomashuis in Wagenberg, het Fazantennest in Made en De Lisdodde in Lage Zwaluwe. Door de kleinschaligheid van dit soort woonvoorzieningen kan de zorg zich rechtstreeks richten op de cliënt en kan de bureaucratie tot een minimum worden beperkt. De VVD-Drimmelen juicht dergelijke nieuwe vormen van zorgverlening toe.

4. Veiligheid

4.1 Algemeen

Veiligheid is een belangrijk aandachtsgebied voor de VVD. Immers, wanneer mensen zich veilig voelen vergroot dat het persoonlijk welbevinden. Veiligheid is voor een groot deel een subjectieve (persoonlijke) beleving. De VVD-Drimmelen wil in dit verkiezingsprogramma een aantal belangrijke aandachtsgebieden onderscheiden, zonder persoonlijke gevoelens tekort te willen doen. De VVD-Drimmelen is een groot voorstander van samenwerking met maatschappelijke partners, zoals jongerenwerk en de woningbouwcorporaties, voor het realiseren van een leefbare woonomgeving. Daarnaast blijken een veilige inrichting van de openbare ruimte en adequate verlichting een direct effect te hebben op veiligheidsgevoelens van burgers. De VVD-Drimmelen vindt dat de gemeente om die reden hiervoor de nodige inspanningen moet leveren. De VVD-Drimmelen wil afspraken maken met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties om bij planontwikkelingen de openbare ruimte schoon en veilig te kunnen houden. De VVD-Drimmelen is voor handhaving bij (verkeers)overlast in en vervuiling van de openbare ruimte.

4.2 Brandweerzorg

De VVD-Drimmelen steunt de verdere ontwikkeling met betrekking tot de regionalisering van de brandweer en heeft grote bewondering voor de wijze waarop de leiding van het korps Gemeente Drimmelen sturing heeft gegeven aan dit proces. In het bijzonder is de VVD-Drimmelen positief over de manier waarop het kader en de vrijwillige brandweer loyaal aan de regionalisering hebben meegewerkt.

De VVD-Drimmelen blijft daarentegen alert waar het gaat om de financiering, zeker in het geval van overheadkosten van het regionale management. Het plaatselijke brandweerkorps met haar vrijwilligers mag op blijvende steun rekenen van de VVD-Drimmelen, zeker waar het gaat om de instandhouding van de lokale uitrukposten.

4.3 Politiezorg

De VVD-Drimmelen realiseert zich dat op gemeentelijk niveau weinig invloed kan worden uitgeoefend op het politiebeleid, dat sinds de komst van de Nationale Politie vooral in Den Haag wordt opgesteld. Toch wil de VVD-Drimmelen dat investeringen in relaties tussen de kernen en de wijkagent worden gecontinueerd, ook in de buitengebieden. Voorkomen dient te worden dat de wijkagenten, na eenmaal te zijn ingeburgerd in de kern, weer vertrekken om elders hun carrière voort te zetten. Een dergelijk bestuurlijk standpunt moet onderdeel uitmaken van het lokale uitvoeringsplan van de politie. De VVD-Drimmelen stelt daarbij als voorwaarde dat iedere kern (of deel daarvan) beschikt over een eigen wijkagent. In de afspraken met de politie moet bovendien voldoende aandacht zijn voor het opnemen van aangiftes.

4.4 Ambulancezorg

Een kernpunt van het veiligheidsbeleid van de VVD-Drimmelen is het halen van de wettelijk verplichte aanrijtijden voor alle kernen in de gemeente Drimmelen. Wettelijk voldoen de ambulances wel aan de regels die gelden, maar de aanrijtijden zijn op verschillende plekken in de gemeente te lang voor de VVD-Drimmelen.

De gemeente moet verder gaan met het beschikbaar stellen van AED’s en het stimuleren van vrijwilligers die deze AED’s kunnen bedienen. Ook moet de gemeente afspraken maken met de zorgverzekeraars over het onderhoud ervan, zodat de kosten worden betaald door de partij die daar voor aan de lat hoort te staan: de zorgverzekeraar. Op deze manier helpen snelle vrijwilligers de professionals om levens te redden.

5. Wat mag u van de gemeente verwachten?

5.1 Algemeen

De VVD-Drimmelen heeft de visie dat de relatie tussen burger en (gemeentelijke) overheid in eerste instantie is gestoeld op zelfredzaamheid. Beleid van de overheid dient voornamelijk voorwaardenscheppend te zijn. Uitzonderingen zijn die situaties waarin inwoners door omstandigheden worden beperkt in hun zelfredzaamheid. Naar de mening van de VVD-Drimmelen staat niet de overheid centraal, maar de inwoners.

Dat vraagt van beide partijen een rolvervulling die aansluit bij een moderne samenleving. Inwoners en ondernemers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich niet afhankelijk opstellen van overheidshandelen en daarnaast de overheid die haar publieke taken uitoefent op gepaste afstand en op een wijze die recht doet aan onze democratische rechtsstaat.

Deze rolvervulling kenmerkt zich door betrokkenheid, burgerparticipatie en primaire gemeentelijke kerntaken. Betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken, zowel bestuurlijk als ambtelijk, is daarbij van essentieel belang.

5.2 Relatie inwoners – gemeenteraad

De VVD-Drimmelen pleit voor het inspreekrecht voor inwoners bij vergaderingen, waarbij minder bureaucratische hindernissen genomen hoeven te worden om een stem te kunnen laten horen. De VVD-Drimmelen is van mening dat de gemeente zich voornamelijk moet bezighouden met primair gemeentelijke taken.

5.3 Relatie inwoners – front-office

De VVD-Drimmelen vindt het belangrijk dat er meer diensten geleverd worden onder het motto “klaar terwijl u wacht”. Wachttijden dienen te worden gemonitord, zodat de dienstverlening beter wordt. Zo kan bijvoorbeeld op piektijden extra inzet worden gepleegd met extra loketten of medewerkers. De VVD-Drimmelen pleit voor uitbreiding van de openstelling van het gemeentehuis in de avonduren. De meerkosten hiervan kunnen bijvoorbeeld door samenwerking met andere gemeenten worden verdeeld. De VVD-Drimmelen wil graag dat één ambtenaar verantwoordelijk is voor een vraag en het informatieproces, zodat de inwoners niet worden gehinderd door doorverwijzingen. De VVD-Drimmelen vindt dat iedereen die een brief of een mail naar de overheid stuurt, binnen tien werkdagen een concreet en inhoudelijk antwoord moet krijgen. Bovendien moet de afhandeling van een ingezette procedure via internet inzichtelijk zijn voor inwoners.

5.4 Relatie inwoners – dorpsgericht werken

De VVD-Drimmelen hecht veel belang aan het dorpsgericht werken omdat het praktisch en concreet is, resultaten oplevert en bovendien de mogelijkheid heeft tot maatwerk. De VVD-Drimmelen vindt dat er één verantwoordelijk coördinerend bestuurder moet zijn om zodoende het dorpsgericht werken verder te optimaliseren. Bovendien dient gewerkt te worden met zichtbare budgetten per dorp. Het functioneren van het (centrale) meldpunt dient, in het bijzonder waar het gaat om de terugkoppeling van ingediende verzoeken, halfjaarlijks getoetst te worden zodat ook goed zichtbaar is waar aan gewerkt wordt.

De VVD-Drimmelen ziet veel voordelen in een systeem waarbij via internet zichtbaar is welke meldingen er zijn gedaan, wat de status is en wie de behandelend ambtenaar is, en wil daar de volgende periode stevig op inzetten.

5.5 Relatie inwoners – gemeentebestuur/college

De VVD-Drimmelen is een groot voorstander van het terugdringen van de behandeltermijnen. Communicatie met inwoners moet in duidelijke taal en informatie moet voor iedereen goed te vinden en te begrijpen zijn. Raadsbesluiten en andere mededelingen moeten in ‘t Carillon, op het internet of op teletekst van de lokale omroep terug te vinden zijn. De VVD-Drimmelen wil, zoals eerder aangegeven, dat een vergunning automatisch wordt verstrekt wanneer de overheid niet op tijd op de aanvraag heeft gereageerd, tenslotte moeten ook ambtenaren zich houden aan wettelijke termijnen. Dat is goed voor de burger en voor de ondernemer. De VVD-Drimmelen is een groot voorstander van het invoeren van pre-mediation, waarbij ambtenaren met een persoonlijk gesprek of een telefoontje serieus onderzoek doen naar de bezwaren c.q. zienswijzen van inwoners of organisaties en zoeken naar een oplossing. De VVD-Drimmelen hoopt daarmee te voorkomen dat kwesties, van welke aard dan ook, op de agenda van de commissie voor bezwaar en beroep moeten worden geplaatst.

6. Openbare ruimte

Volgens de VVD-Drimmelen is een schone en veilige leefomgeving erg belangrijk voor het gevoel van welbevinden van onze inwoners. Intensief wijkbeheer en adequate beheerprogramma’s voor groenonderhoud, rioolstelsel en wegen zijn daarbij onmisbaar. Geen ad hoc maatregelen, maar een consequente lijn met periodieke metingen om de effecten van het beheer in kaart te brengen. Monitoring moet zowel steekproefsgewijs als naar aanleiding van concrete klachten van burgers plaatsvinden. Door zorgvuldige analyse kan de uitvoering vervolgens worden verbeterd. Hiervoor is voldoende financiële ruimte nodig, zodat adequaat kan worden gereageerd als daarvoor aanleiding is. Het zou volgens de VVD-Drimmelen goed zijn als via internet voor alle inwoners inzichtelijk is welke beheersdoelen er in een bepaald gebied gelden. Dit kan onduidelijkheden en discussie verminderen.

De VVD-Drimmelen wil graag verspreide stukken groen in de kernen, omdat het een prettig dorpsaangezicht geeft. De VVD-Drimmelen wil verkoop van gemeentegrond voor inwoners, zodat individuele plannen beter kunnen worden uitgevoerd. De VVD-Drimmelen vindt een schone kern een verantwoordelijkheid van alle bewoners. Burgerinitiatieven om de buurt schoon en leefbaar te houden, willen wij dan ook stimuleren en ondersteunen. De gemeente moet daarbij open staan voor ideeën van burgers en samen met hen kijken naar creatieve manieren om dergelijke initiatieven te ondersteunen.

7. Verkeer en vervoer

De infrastructuur van de gemeente dient afgestemd te zijn op de lokale situatie, waarbij aandacht is voor veiligheid en bereikbaarheid. De VVD-Drimmelen is, zoals eerder aangegeven, niet tevreden over de kwaliteit van onderhoud van de wegen. Dat willen we beter. Ook wil de VVD de parkeerproblemen in de verschillende wijken aanpakken. Om te zorgen dat iedereen zich aan de regelgeving houdt, moet worden gehandhaafd.

De VVD-Drimmelen vindt het belangrijk om bewoners te betrekken bij de eventuele herinrichting van hun straat. De VVD-Drimmelen streeft naar een goede bereikbaarheid van alle kernen, ook met het openbaar vervoer. In principe wil de VVD-Drimmelen zich committeren aan de algemeen geldende snelheidsregels (50 km in de bebouwde kom, 80 km daarbuiten en 30 km voor bepaalde zones). Uitzonderingen zijn die situaties die gevaarlijk zijn of die een ernstige mate van overlast tot gevolg hebben. Indien maatregelen worden overwogen, vindt de VVD-Drimmelen het belangrijk dat er realistisch naar de situatie ter plekke wordt gekeken, samen met alle betrokkenen. In plaats van te snel aan een verlaging van de maximumsnelheid te denken, kan creatief worden gezocht naar verkeersremmende maatregelen door de aanleg van parkeervakken, gedeeltelijke wegversmallingen of straten met éénrichtingsverkeer. Zo blijft het hard rijden in Hooge Zwaluwe een punt van zorg.

Tevens moet eenduidig beleid komen voor het parkeerprobleem dat touringcars soms veroorzaken in de smalle straatjes van de kernen. Voor alle betrokkenen geldt dan hetzelfde en iedereen weet waar hij aan toe is.

Wat betreft gevaarlijke stoffen is de VVD-Drimmelen van mening dat de gemeente meer alert moet zijn op de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen over water of spoor en hierover goed moet communiceren richting de burgers en bedrijven.

8. Economische zaken en toerisme

8.1 Landbouw en natuurbeheer

De VVD-Drimmelen is van mening dat landbouw en natuurbeheer goed samen kunnen gaan. De agrarische sector heeft de afgelopen decennia grote investeringen moeten doen als gevolg van het hoge ambitieniveau van het landbouwbeleid van de regering. Mede door deze strenge regelgeving wordt er door de agrariër alles aan gedaan om op een verantwoorde manier te ondernemen. De agrarische sector heeft o.a. door de strenge regelgeving zijn aantrekkelijkheid voor jonge boeren verloren. Dat vinden wij betreurenswaardig. De VVD-Drimmelen vindt het van belang dat er samen met agrariërs die stoppen met hun bedrijfsvoering naar andere mogelijkheden wordt gezocht om de vrijgekomen ruimte te benutten en het bedrijf te hergebruiken. Daarbij dient een open, ruimdenkende benadering voorop te staan. Voorwaarde is dat het bedrijf wordt gesaneerd. Het mag een nieuwe hoofdfunctie krijgen, indien de activiteit zich richt op de toeristische sector. Daartegenover staat dat de agrarische sector zich in het buitengebied duurzaam moet kunnen vestigen.

VVD-Drimmelen streeft naar een gezonde agrarische sector als beheerder van een groot deel van ons aantrekkelijk buitengebied. Agrarische bedrijven moeten nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, die leiden tot kwaliteitsverbetering van het landschap en die passen in de omgeving. Als we omgeving, schaal, functie en kwaliteit in het oog blijven houden, blijven landbouw, natuur en recreatie met elkaar in balans.

Daarnaast is de VVD-Drimmelen een groot voorstander van periodiek overleg met de agrarische sector om gemeentelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de agrarische sector op elkaar af te stemmen. Natuurbeheer en -behoud moeten een belangrijke plaats op de agenda krijgen.

Ecologische verbindingszones zijn een mooi voorbeeld van goed ecologisch beleid. De VVD-Drimmelen wil dat er zo meer samenhang komt in het natuurbeleid en dat de natuur de aandacht krijgt die zij verdient.

8.2 Recreatie en toerisme

De Biesbosch is een belangrijke toeristische trekpleister. Ontwikkelingen in dit prachtige gebied moeten een goed evenwicht kennen tussen natuur enerzijds en toerisme en recreatie anderzijds. De gemeente Drimmelen verbindt ook haar identiteit aan de Biesbosch. Als gemeente moet je dan ook veel meer willen inzetten op de Biesbosch. De VVD-Drimmelen wil het beleid rond dit prachtige natuurgebied optimaliseren. Bij een goede afstemming tussen ondernemers en inwoners, natuur en gemeente, kan iedereen het maximale uit de Biesbosch halen. Volgens de VVD-Drimmelen kunnen deze componenten goed samengaan en is het een uitdaging om plannen te beoordelen met deze criteria als leidraad.

De VVD-Drimmelen is trots op haar havens in Drimmelen, Terheijden en Hooge en Lage Zwaluwe. De watersportcentra in Drimmelen en Lage Zwaluwe kunnen naar de mening van de VVD-Drimmelen hun aantrekkingskracht vergroten met kwaliteitsverbeteringen. Alles is voorhanden om toerisme en recreatie te laten groeien, hetgeen bewerkstelligd kan worden door gebruik te maken van plaatselijke initiatieven van de bevolking en/of het bedrijfsleven. De VVD-Drimmelen vindt dat de gemeente dit soort ontwikkelingen vooral moet ondersteunen en ziet daarnaast kansen in de regionale samenwerking met omliggende gemeenten en in samenwerking op provinciaal niveau.

De VVD-Drimmelen vindt het van groot belang dat de ontwikkeling van de haven in Lage Zwaluwe daadwerkelijk van de grond komt. Hierbij hoort een duidelijke visie die samengaat met een goede en open communicatie met de burgers en bedrijven over wat er gaat gebeuren met de haven van Lage Zwaluwe. Aansluiting op onder andere de watertaxi Dordrecht is wat de VVD-Drimmelen betreft een uitgangspunt waar goed naar gekeken zal moeten worden.

Velen hebben de schoonheid van ons platteland al ontdekt. Met name het dagtoerisme op de fiets neemt hand over hand toe. Om het deze mensen mogelijk te maken langer in ons mooie gebied te verblijven, stimuleert de VVD-Drimmelen initiatieven als het “kamperen bij de boer” en is het belangrijk dat een project als de put van Wagenberg beter toegankelijk gemaakt wordt en eventuele andere recreatieve mogelijkheden onderzocht worden.

9. Jeugd en jongeren

9.1 Kinderopvang

Een goede kinderopvang is niet alleen belangrijk voor werkende ouders, ook voor de ontwikkeling van kinderen is dit een belangrijke voorziening. De gemeente moet aansluiten op de mogelijkheden die landelijk geboden worden om goede kinderopvang te bieden. De Voor- en Vroegschoolse Educatie is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het geld dat het Rijk daarvoor beschikbaar stelt, moet hiervoor volledig worden ingezet, zodat kinderen die taal- of spraakachterstanden hebben, zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Dit is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van kinderen. Ook moet de gemeente doorgaan met het stimuleren van programma’s als “Uk en Puk” die kinderen helpen in hun ontwikkeling.

9.2 Jongeren

Jongeren zijn belangrijk voor de vitaliteit van de gemeente. Het is om die reden van belang dat de jeugd zich welkom en gehoord voelt. Onze jongeren horen erbij en dus mogen van de gemeente inspanningen worden verwacht om hen te betrekken bij het maken van jongerenbeleid, maar ook ander beleid dat interessant is voor jongeren. Zo maak je jongeren volgens de VVD-Drimmelen ook medeverantwoordelijk voor het beleid. Direct contact tussen jongeren en gemeente, volwassenen in de buurt en op scholen is het uitgangspunt. De “jeugdchat” met jongeren, die de wethouder inmiddels is gestart, moet daarom worden voortgezet. Een aantal jongeren en ouders in de Gemeente Drimmelen ervaart problemen met opgroeien en/of opvoeden. Uit onderzoek blijkt dat jongeren in de Gemeente Drimmelen relatief veel alcohol gebruiken, ook drugs is voor de VVD-Drimmelen een belangrijk aandachtspunt. De VVD-Drimmelen vindt dit een verontrustende ontwikkeling, temeer omdat steeds meer bekend wordt over de schadelijke gevolgen op lange termijn van dit middelengebruik. Bewustwording van jongeren èn ouders, maar ook zorg voor de komende groep jongeren (de basisschoolscholieren) is volgens de VVD-Drimmelen een belangrijk begin. Dat begin moet juist al gemaakt worden bij de basisschool. Daar kun je een hoop bereiken met de juiste voorlichting. Hier ligt een belangrijke taak voor de school, maar ook zeker voor de gemeenschap. Laat jongeren actief deelnemen aan de maatschappij en leer ze over de normen en waarden die in onze maatschappij gelden.

9.3 Jongerenwerk

De VVD-Drimmelen vindt het belangrijk dat de jongeren uit de Gemeente Drimmelen later op een positieve manier terugkijken op hun jeugd. Het jeugd- en jongerenwerk, maar ook de vele verenigingen vervullen daarbij een belangrijke rol door het aanbieden van leuke vrijetijdsbestedingen. Het jongerenwerk moet, evenals andere maatschappelijke organisaties, ook een rol spelen bij het tegengaan van verslaving en overlast. Het jongerenwerk heeft voor het uitoefenen van al haar taken voldoende effectieve tijd nodig. Alleen onder die voorwaarde kan het straathoekwerk zinvol worden ingezet. De jongerenwerker moet vooral op straat werken en niet achter een bureau. Deze kan dan zijn of haar tijd goed verdelen over alle kernen. Dit beleid is de afgelopen periode goed ingezet en verdient voortzetting. De inzet van jeugdhonken in de kernen kan volgens de VVD een positieve bijdrage bieden aan de ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van de jeugd.

9.4 Onderwijs

Per 2014 zijn scholen verplicht om passend onderwijs aan te bieden voor basis- en voortgezet onderwijs. Voor kinderen met een leerachterstand betekent dit dat voorzieningen worden uitgebreid of aangeschaft om hen onderwijs te kunnen laten volgen op de school die zij en hun ouders uitkiezen. Een basisschool in iedere kern is voor de VVD-Drimmelen een groot goed. Basisscholen die met sluiten bedreigd worden, verdienen extra aandacht van de gemeente. De VVD-Drimmelen is voorstander van brede scholen waar ruimte is voor zowel educatie als opvang van kinderen. De VVD-Drimmelen wil de brede school een extra impuls geven door een ketenaanpak met bv. consultatiebureau, schoolarts en centrum voor jeugd en gezin. Scholen vormen een belangrijke schakel in de ontwikkeling van wijken en buurten. Het is belangrijk dat schoolbesturen met hun expertise meer gezien worden als partner bij planontwikkelingen en dat gemeente en scholen beter gezamenlijk optrekken. Bij dit creatief proces hoort volgens de VVD-Drimmelen een open houding over de financiering van plannen.

De VVD-Drimmelen vindt het ook belangrijk dat jongeren in onze eigen gemeente een goede vakopleiding kunnen volgen. Een goed en veilig schoolgebouw is daarbij van groot belang. Om ook voortgezet onderwijs in onze gemeente te kunnen waarborgen, is de VVD-Drimmelen groot voorstander van een ingrijpende renovatie van het oudste deel van het Dongemondcollege en van het voorbereiden van nieuwbouw op lange termijn.

De afgelopen periode is de maatschappelijke stage ingevoerd. De VVD-Drimmelen vindt dit een goed initiatief en hoopt dat de maatschappelijke stage scholieren motiveert vrijwilligerswerk te blijven doen. De rol van de gemeente, in de vorm van de maatschappelijke stagemarkt, is de afgelopen periode goed vormgegeven en moet worden voortgezet.

10. Milieu

10.1 Algemeen

Onder milieu, in brede zin, verstaat de VVD-Drimmelen de aandacht voor natuur, natuurbeheer en duurzaamheid. De Gemeente Drimmelen staat bekend om haar blauw-groene identiteit. De VVD-Drimmelen vindt het belangrijk om bewust met het milieu om te gaan, o.a. door duurzaamheid in relatie tot het economische nut hoog op de agenda te zetten. Duurzaam ontwikkelen betekent vaak dat er extra kosten aan verbonden zijn. De VVD-Drimmelen wil daarom dat alle raadsvoorstellen waarbij consequenties zijn voor het milieu worden voorzien van een extra paragraaf waarin de financiële voor- en nadelen van duurzaamheid worden uitgewerkt. Op die manier wordt het milieuaspect consequent in de overwegingen meegenomen.

10.2 Duurzame energie

Een ander belangrijk item is duurzame energie. Initiatieven hierin dienen door de gemeente ondersteund te worden. Dat geldt ook voor initiatieven in de glastuinbouw en op het gebied van waterhergebruik. De VVD-Drimmelen is echter geen voorstander van windmolens in de Zonzeelse Polder.

10.3 De Biesbosch

Bijzondere aandacht wil de VVD-Drimmelen schenken aan de Biesbosch, een uniek gebied waaraan de gemeente Drimmelen een groot deel van haar naamsbekendheid ontleent. De VVD-Drimmelen wil één bestuurlijk orgaan voor de gehele Biesbosch om daarmee sectorale beslissingen te voorkomen. De VVD-Drimmelen staat een stevige bestuurlijke afvaardiging voor in dit overlegorgaan en een periodieke terugkoppeling naar de gemeenteraad. De gemeenteraad kan ook vooraf worden betrokken wanneer agendapunten aan de orde komen die een duidelijk standpunt vragen van de politiek.

10.4 Burgerinitiatieven en Milieu

De VVD-Drimmelen vindt milieu een onderwerp bij uitstek, waarbij inwoners de touwtjes in handen kunnen nemen. De VVD-Drimmelen is daarom ook erg enthousiast over het particulier initiatief van Duurzaam Drimmelen. Dergelijke initiatieven laten zien dat de gemeente vooral moet ondersteunen. De inwoners weten zelf het beste waar behoefte aan is.        

11. Belastingen en bedrijfsvoering

De gemeente krijgt van de rijksoverheid via de algemene uitkering middelen voor het uit te voeren beleid. Tevens int de gemeente gelden bij haar inwoners middels lokale belastingen en leges. Het is zeer belangrijk dat de gemeente op de juiste wijze met deze middelen omgaat, het is immers geld van u. Met andere woorden, de gemeente dient een financieel beleid te voeren dat gedegen en verantwoord is. De VVD-Drimmelen vindt dat de gemeente nog beter dan nu al gebeurt, met de tot haar beschikking staande middelen moet omgaan. Liever eerst proberen middels een efficiëntere wijze de gemeentelijke taken uit te voeren, dan de belastingen te verhogen. Kostenstijgingen mogen pas aan de inwoners worden doorberekend als alle andere oplossingen geen soelaas bieden. Wat betreft de onroerend zaak belasting (ozb) dient deze het landelijk inflatiecijfer te volgen.

Naar de mening van de VVD-Drimmelen belangrijk om de uitgaven binnen onze gemeente kritisch tegen het licht te houden. De overwegingen moeten gebaseerd zijn op duurzaamheid. Alleen met maatregelen die een meerjarig (structureel) karakter hebben, kan de financiële positie van de gemeente Drimmelen klaar worden gemaakt voor de toekomst. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan zullen maatregelen zoals de ‘kaasschaafmethode’, ombuigingsmaatregelen of belastingverhogingen iedere collegeperiode blijven terugkomen. Bij het duurzaam zoeken naar financiële mogelijkheden dienen alle aspecten en beleidsvelden te worden geanalyseerd, ook het onderdeel bedrijfsvoering.

De VVD-Drimmelen is van mening dat alle gemeenschappelijke regelingen, zoals de WAVA / !GO en ambulancevoorziening, gelden toebedeeld moeten krijgen op basis van het principe ‘trap op – trap af’. Krijgt de gemeente minder geld van het Rijk? Dan moeten ook de gemeenschappelijke regelingen terug in hun uitgaven.

De VVD-Drimmelen wil zo min mogelijk lastenverhogingen voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente. Dit houdt in dat belastingen en leges zo laag mogelijk dienen te blijven. De door de gemeente in rekening gebrachte leges dienen uiteraard wel kostendekkend te zijn.

De VVD-Drimmelen is en blijft verder van mening dat de opbrengsten van de toeristenbelasting enkel en alleen dienen te worden aangewend voor de bevordering van het toerisme en de recreatie in de gemeente Drimmelen.

Tot slot is de VVD-Drimmelen van mening dat de gemeente bij de uitvoering van het beleid alerter moet zijn op externe financieringsmogelijkheden, bijvoorbeeld subsidie van de provincie, het Rijk en de Europese Unie. Ook moet de gemeente actief op zoek gaan naar andere maatschappelijke partners die projecten mede kunnen financieren.