VVD Drimmelen zorgt voor belangrijke aanvullingen in de Omgevingsvisie

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is een belangrijke wet die regelt hoe we om moeten gaan met de (openbare) ruimte in onze gemeente. Vooruitlopend op deze wet, stelt de gemeente een zogenoemde Omgevingsvisie op. Hierin staan de kaders, waarden en ambities van verschillende gebieden in onze gemeente. Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de inhoud van deze visie besproken. VVD Drimmelen heeft een aantal belangrijke toevoegingen ingebracht. Hierdoor is nu opgenomen in de Omgevingsvisie dat er meer huizen gebouwd moeten worden, er hoger gebouwd mag worden, uitbreiding van bepaalde bedrijventerreinen nodig is, er een omleidingsroute voor tractoren richting Breda moet komen en dat het openbaar vervoer in onze gemeente verbeterd moet worden. Zo zorgen we bij VVD Drimmelen ervoor dat de Omgevingsvisie ook echt gaat werken vóór onze dorpen.

Minder regels, korte procedures

De Omgevingswet moet er vanaf 2022 voor zorgen dat onze inwoners en bedrijven meer mogelijkheden krijgen als zij een initiatief nemen om iets te ontwikkelen. Met kortere procedures en minder regels. Deze manier van omgaan met ruimte sluit aan bij een sterk veranderde wereld en bij de denkwijze van VVD Drimmelen. Als de omgeving het initiatief een goed idee vindt, is er straks veel meer mogelijk dan nu. Naast dat de omgeving akkoord moet zijn, moet het initiatief wel passen binnen de kaders en een positieve bijdrage leveren aan de waarden en ambities in de Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie hebben we als VVD Drimmelen afgelopen donderdag nog aangescherpt en verbeterd.

Wat hebben we voor elkaar gekregen

We hebben een aantal onderwerpen ingebracht en een meerderheid van de raad steunden deze voorstellen:

  • Meer huizen bouwen tot 2030 in alle dorpen en dan vooral voor starters en senioren.
  • Het moet mogelijk zijn om meer dan drie lagen te bouwen. Hoger bouwen maakt het mogelijk dat met name senioren dichtbij alle voorzieningen kunnen blijven of gaan wonen.
  • Uitbreidingen van bepaalde bedrijventerreinen is nodig. Kijk naar Made, waar onlangs weer twee bedrijven zijn verhuisd naar buurgemeente Breda vanwege ruimtegebrek. Dit toont de noodzaak om de Brieltjespolder uit te breiden nogmaals aan. Hier moet wel rekening gehouden worden met de omgeving, waaronder het aangrenzend veeteeltbedrijf. Ook de verkeersproblematiek van de Haasdijk-Esdoornlaan moet hierin opgelost worden. Een ander voorbeeld is het bedrijventerrein aan de Thijssenweg in Wagenberg. Dit terrein is vol en ook hier is uitbreiding nodig en mogelijk.
  • Het realiseren van een route voor tractoren langs de N285. Daarvoor zal waarschijnlijk een parallelweg nodig zijn. Om de dorpen Wagenberg en Terheijden te ontlasten is dit hard nodig. Een snelle fietsverbinding kan hier dan meteen aan toegevoegd worden.
  • Verbetering van het openbaar vervoer. Samen met de provincie moeten hier stappen gemaakt worden om dit te verbeteren, vooral voor de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe.

We zijn blij dat we dit als VVD Drimmelen voor elkaar hebben kunnen krijgen. We blijven ons inzetten voor de toekomst van onze dorpen.

Namens VVD Drimmelen,

Jack Rasenberg uit Wagenberg

Jack Rasenberg houdt zich voor VVD Drimmelen onder andere bezig met de Omgevingswet
Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord