UPDATE 19/12/18: 

Er zijn de afgelopen tijd ontzettend veel reacties en opmerkingen gekomen naar aanleiding van het beleid over zonneweides. Ook op het bericht op onze website (die nog steeds hieronder te vinden is) hebben we enorm veel reacties gehad. Vele daarvan benoemen oprechte zorgen en brachten ook interessante denkrichtingen en suggesties met zich mee. Daarnaast bracht het aan het licht dat veel inwoners niet tegen zonneweides zelf zijn, maar wél tegen cowboys die doen alsof alles al besloten is en doen alsof er zonder enige vorm van inspraak zonneweides in je achtertuin kunnen leggen.

Dat is nooit de bedoeling geweest en dat kan ook nooit de bedoeling zijn. Wij hebben ons hiervoor eerder ook al hard gemaakt door het hieronder omschreven amendement waarmee het college bij twijfel met het voorstel naar de raad moet. Dit bleek echter te weinig zekerheid te geven. Dan moet je niet koppig vasthouden aan je eigen idee vonden wij, maar juist gaan meedenken over hoe we er dan wel samen wél voor kunnen gaan zorgen dat we energieneutraal worden als gemeente Drimmelen. Dat is immers een taak waar we samen voor staan.

 • We hebben daarom een motie ingediend die ervoor zorgt dat nu:
 •  Het beleid al in februari geëvalueerd wordt.
 • Dit SAMEN met de inwoners gaat gebeuren.
 • Draagvlak onder inwoners als keiharde concrete eis wordt opgenomen in aanvragen voor zonneweides.

Toch werd er nog onzekerheid gecreëerd door te doen alsof nu alle zonneweides die reeds zijn aangevraagd gewoon door kunnen gaan. Dit is niet waar. De raad heeft aangegeven dat alleen het initiatief van het TEC door kan gaan omdat daar omwonenden al hebben aangegeven akkoord te zijn met de plannen. Overigens is zelfs de aanvraag van het TEC nog niet goedgekeurd en is er dus ook nog geen sprake van dat de vergunning binnen afzienbare tijd verleend kan worden. De rest van de voorstellen die het theoretisch zouden kunnen halen voor het evaluatiemoment in februari (waarvan de kans echt minimaal wordt geschat!) worden allemaal eerst aan de raad voorgelegd. Ook dat heeft de wethouder toegezegd.

Zoals ook in vele reacties aangegeven onder dit bericht: SAMEN moeten we naar een energieneutraal Drimmelen toe. We willen daar graag samen met u over nadenken. De energie die we uit de inwoners hebben gemerkt om met dit onderwerp aan de slag te gaan, moet volgens ons om te zetten zijn in energie om samen de uitdagingen aan te pakken. Daarbij zijn ook alle suggesties welkom. Volgend jaar stellen we namelijk ook het duurzaamheidsbeleid op, waar veel maatregelen samen zullen komen. Opmerkingen zijn dus van harte welkom!

Ook wij zijn op 19 januari bij de informatieavond in Plexat om goed te luisteren naar hoe de gemeente de evaluatie wil gaan opzetten en daarbij ons als inwoners gaat betrekken.

_______________________________________________________________________________________

Eerder bericht 11/12/18:

De afgelopen weken is er lokaal onrust ontstaan over de mogelijkheid die de gemeente biedt aan particulieren om zonnepanelen te plaatsen op hun eigen grond. Vooral de plaatsen waarvoor vergunningen aangevraagd zijn, doen bij mensen wenkbrauwen fronsen.

De VVD heeft onder voorwaarden voor deze mogelijkheid gestemd. Het lijkt ons goed om uit te leggen waarom we dit een goed idee vinden, om informatie te geven zodat we nep-informatie die we veel tegen komen weg te kunnen nemen en om het gesprek aan te gaan en vragen te beantwoorden. Hopelijk kunnen we dan, of u nou voor of tegen bent, in elk geval zorgen dat we op basis van de juiste informatie in gesprek met elkaar gaan.

By David Monniaux - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=308998

Het is duidelijk dat heel Nederland de overstap moet maken naar schone energie. Vanuit de overheid hebben alle gemeentes, dus ook die van ons, een aantal doelen gekregen om te verduurzamen. Om ook onze gemeente schoner te maken. Dan zijn er als gemeente een paar manieren waarop je dit kunt doen. Maar er is vooral ook veel dat je niet kunt doen. Net als bij elektriciteitscentrales kun je als gemeente niet zelf een centrale bouwen. Je kunt het alleen mogelijk maken om een vergunning aan te vragen voor bedrijven die dit willen doen.

Zo gaat dat ook hier. De gemeente gaat zelf geen zonnepanelen neerleggen. Net als dat we niet zelf windmolens kunnen bouwen of biomassa kunnen stoken. Het enige wat de gemeente kan doen, is beleid maken en andere mensen wel of geen toestemming geven aan de slag te gaan met duurzame energie. Wat de gemeente gedaan heeft is het voor mensen die op hun eigen grond zonnepanelen willen leggen onder voorwaarde mogelijk maken om dit te doen.

We lazen op pagina’s terug dat de gemeente eerst maar eens eigen gebouwen en grond bij industrieterreinen vol moest leggen. Op onze eigen gebouwen gaat dat ook gebeuren. Alleen, die daken van die paar gemeenschapshuizen is een druppel op een gloeiende plaat. Zelfs als alle huizenbezitters in de gemeente besluiten hun dak vol te leggen dan is dat bij lange nog niet genoeg om als Drimmelen energieneutraal te worden. En dat moeten we zijn in 2040. Over andermans grond gaat de gemeente niet, maar als de industrie wil verduurzamen, zullen wij de eerste zijn die dat mogelijk maken. En ook dit kan alleen als iedereen zelf besluit dit te doen.

De situatie is dus nu dat het voor particulieren onder voorwaarden mogelijk is om op hun eigen grond zonnepanelen te leggen. Dat is wat betreft de VVD de beste en minst pijnlijke manier om de doelen te halen. Beter dan alle andere opties (bijvoorbeeld het plaatsen van 30 windmolens om het niet plaatsen van zonnepanelen te compenseren).

Maar, wij snappen heel goed dat het lukraak aanleggen van zonneweides in onze gemeente niet de bedoeling kan zijn. Daar moet goed over nagedacht worden en er moet ook een goede deal zijn voor de directe omgeving. Een goed voorbeeld daarvan is het Traais Energie Collectief (TEC). Zij hebben akkoord van omwonenden voor hun zonneweide en laten het dorp direct mee profiteren. Om er voor te zorgen dat er niet lukraak zonneweides worden geplaatst heeft de VVD het initiatief genomen om een amendement te maken op het beleid van de zonneweides. We hebben daarin het volgende kunnen afdwingen:

 • Indien het college twijfelt aan de ruimtelijke of maatschappelijke wenselijkheid van een initiatief, moet het college altijd naar de raad met het voorstel. Hier hebben inwoners dus ook inspraak.
 • Er komt een grondige evaluatie twee jaar na aanleg van het eerste zonneveld die evalueert op landschap, bodemkwaliteit, opbrengst etc.

Gezien de ophef die is ontstaan, heeft het college alle reden om voorstellen voor te leggen aan de raad, waarin bewoners het woord kunnen nemen.

In praktijk zien we dat er momenteel veel aanvragen binnenkomen van mensen die grond hebben dicht bij een dorpskern. Daar lazen we verschillende verhalen over. De reden hiervoor lijkt te zijn dat het aanleggen van de infrastructuur zoals kabels e.d. vrij duur is. Dus dat het dichtbij een kern rendabeler is en sneller terugverdiend. We zien dat een aantal mensen wil dat er andere plekken gekozen worden. Dat is op zich een goed plan. Maar alleen als er mensen zijn die dat zélf willen op hun grond. En dat is niet iets dat wij af kunnen dwingen. Gelukkig doen wij niet aan landonteigening.

Hetzelfde lazen we over het aanleggen van zonnepanelen in spaarbekkens. Dat zou geweldig zijn als de elektriciteit die dat opwekt ook gebruikt kon worden. Daar zijn echter de netwerkaansluitingen nog niet klaar voor en de verwachting is ook niet dat ze dat op korte termijn gaan zijn. Tot die tijd zullen we dus iets anders moeten doen.

 Samengevat:

 • Er is alleen een beleid voor zonneweides vastgesteld, nog geen locaties.
 • Zonneweides die worden toegestaan moeten een maatschappelijke meerwaarde hebben en moeten leiden tot een verbetering van het landschap.
 • Het gesprek met de omgeving moet eerst gevoerd worden, voor het college een goede afweging kan maken of een plan ruimtelijk of maatschappelijk wenselijk is.
 • Wanneer het college twijfelt, komt het plan altijd naar de raad toe waar inwoners ook inspraak hebben.
 • De omgeving moet altijd profiteren van de opbrengst van de zonneweide.

Dat is wat de VVD betreft de huidige situatie. We moeten als gemeente verduurzamen om de gemeente schoner te maken. Daar zijn we als VVD erg voor. En de huidige manier waarop de gemeente dat probeert lijkt ons de beste, namelijk door het voor particulieren onder voorwaarden mogelijk te maken om initiatieven te nemen. We vinden het ook fijn om te lezen op de verschillende Facebook pagina’s dat eigenlijk iedereen wel voor zonnepanelen is, maar niet iedereen de manier waarop de beste vindt. Maar bij de oplossingen hebben we eigenlijk nog geen reële andere oplossing teruggelezen. En dat lijkt ons wel belangrijk. Alleen maar tegen zijn daar wordt onze gemeente niet beter van. Samen kunnen we voor een duurzame gemeente zorgen!

Categorieën: Nieuws

33 reacties

Camiel Wieme · december 11, 2018 op 8:41 pm

Beste VVD Drimmelen,

Als liberaal, ondernemer en VVD stemmer in hart en nieren ben ik toch enigzins verbolgen over dit bericht.
Hoe kan een dergelijk beleid tot stand komem in een coalitie die als motto heeft ” Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !”
Als bewoners van met name de kernen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Wagenberg zijn wij de afgelopen weken geconfronteerd met plannen door dat er wat frommelige briefjes in de bus lagen. Maar die plannen dienen geen enkel doel.
Het initiatief van TEC juich ik (en met mij iedereen die achter de acties zit) van harte toe. Maar dat de gemeente vervolgens een precedent schaapt om de polder maar lukraak vol te leggen met grootschalige velden met zonnepanelen is het andere uiterste. Vooralsnog schieten wij er als bewoners niks, nada, noppes mee op; alle (financiële) voordelen komen louter ten goede van de bedrijven die de velden exploiteren.
De enige oplossing is in overleg met bewoners en betrokkenen locaties zoeken, waar de meerderheid zich in kan vinden. En die zijn er, maar dan moet je wel in overleg.
Ik had gehoopt dat de VVD mans genoeg was om te luisteren naar zijn eigen bevolking; in het kader van de Colalitieslogan. Door het steunennvan dit beleid laat de partij echter een andere kant zien. Om maar te zwijgen van de landelijke discussie die op dit moment over dit onderwerp gaande is.

Met vriendelijke groet,
Camiel Wieme,
Hooge Zwaluwe

PS. Ik hoor graag wat jullie zien als nepnieuws?

Leen Kalkman · december 12, 2018 op 6:39 am

Laten wij daarom besluiten op 13 december de plannen op te schorten totdat er goed overleg met alle partijen is geweest. Niemand is voor verrommeling van ons mooie polderlandschap. Ik heb begrepen dat Oosterhout en Moerdijk met één grote partij bekijken wat de beste oplossing is om zonnepanelen velden in te passen.

L. van't Geloof · december 12, 2018 op 6:49 am

Ik denk aan de hekken en camera’s die er omheen moeten komen vanwege verzekering. Weer big brother is watching you. En waarom niet langs de snelweg en op daken? Daar zijn nog veel mogelijkheden.

Rensa Tempelaar · december 12, 2018 op 6:53 am

Wij wonen in de Zeedijk, waar een veld tegen ons perceel aankomt, waarom wordt ons polderzicht verpest? Jullie moeten ook weten dat míjn leven om tegen een zonnepanelenweide te wonen ook verpest wordt!!!!!!

Mike de Gruijl · december 12, 2018 op 6:53 am

Graag wil ik de VVD verzoeken de hele procedure omtrent de zonneweides uit te stellen of nog beter stop te zetten en beter naar haar kiezers te luisteren. Er wordt op dit moment in de plannen onevenredige druk op de kern Hooge en Lage Zwaluwe gelegd waar het gaat om toegewezen locaties. U kunt toch niet toestaan dat een dorpskern als Hooge Zwaluwe benaderd dient te worden rijdend door een industrieel zonnepark? Het zoeken naar alternatieven kan niet afgedaan worden met “wij zijn afhankelijk van particulieren” wannneer blijkt dat er binnen de gemeente Drimmelen geen andere locaties beschikbaar zijn kunt u zich wellicht ook afvragen of de gemeente nog niet volledig klaar is voor deze omslag in plaats van de zonneparken op plaatsen aan te leggen welke een enorme afbreuk doen aan de leefomgeving van de bewoners. Graag verneem ik van u

Miranda heil · december 12, 2018 op 6:58 am

Ik denk toch dat ze beter op grote panden kunnen komen denk daarbij aan de industrie als ze op daken komen heeft niemand er last van en waarom niet de spaarbekken klaar maken voir dit project het is nog geen 2040.
Maar het lijkt wel of op deze manier het gat gedicht moet gaan worden wat we aks gemeent te kort hebben.
Als ik straks uit mn raam kijk kijk ik rechtctegen de panelen aan en ben nasr de info avond geweest maandag en de schittering is nihiel werd mij verteld zo ook de warmte die er extra vanaf kom.
Nou met een groot veld voor je deur wordt je daar echt niet vrolijk van.
En bij jullie zullen die dingen niet in de buurt komen.
Dus luister AUB naar de mensen en ga op zoek naar juiste plaatsen.

Miranda · december 12, 2018 op 7:02 am

Plaats die dingen op de spaarbekkens maar niet onder de neuzen van de vele bewoners.
Ook al niet omdat ze 1.80 hoog zijn en er camera bewaking bij moet komen waar blijft we wet prive.
Ook kunnen ze mij geen garantie geven op schittering en als ik dan een vwld vol kring ben ik echt niet blij.
En van een groene gemeente kunnen we al niet meer praten.
Dus Nee

An · december 12, 2018 op 7:17 am

Zonnepanelen NEE

B Heil · december 12, 2018 op 8:22 am

Stop het vekwanselen van onze mooie polders.

Richard van der kleijn · december 12, 2018 op 8:31 am

Beste VVD,
Kunnen jullie aub zoals jullie het zelf ook in jullie artikel hebben staan, eerst goed inzichtelijk maken wat de reële opbrengst is van de zonnepanelen in terheijden in het plan van TEC. Alsmede de schade wat dit plan veroozaakt aan flora en fauna, en voor nu de rest van de plannen voor nu te schorsen of te schrappen. Als jullie de motie van Het CAB steunen kunnen we met elkaar kijken naar een passende oplossing. En misschien een plan opzetten zoals in terheijden, dan heb je de mogelijkheid om SAMEN tot een plan te komen en hebben we er allemaal wat aan i.p.v. alleen de zonne cowboys.

Richard · december 12, 2018 op 8:59 am

“Zonneweides die worden toegestaan moeten een maatschappelijke meerwaarde hebben en moeten leiden tot een verbetering van het landschap.”

Hoe “verbeter je het landschap” in een kleine gemeente als die van Drimmelen door op 40meter werpafstand van onze bebouwing zonnepanelen te plaatsen?
Zoiets leg je niet op bij gebrek aan andere locaties. Dat bespreek je op voorhand. Aangezien men wordt geacht energieneutraal te zijn in 2040 hebben we nog “even” om tot een collectief gesteund plan te komen.
Wij hadden ons huis iig niet gekocht met deze wetenschap dat ons mooie polderuitzicht een directe zonne collectoren uitzicht zou gaan worden.

Gezamenlijke besluitvorming op voorhand creëert een groter draagvlak dan wat er nu tussen gedrukt wordt.

E van Seben · december 12, 2018 op 9:17 am

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Dat de gemeente daar beleid op maakt is noodzakelijk. Maar de beargumentering voor de huidige keuzes is wel heel kort door de bocht. Er wordt aangegeven dat daken alleen niet genoeg zijn, op water niet binnen korte tijd haalbaar is en locaties met grotere afstand van de woonkernen te duur zijn. Deze alternatieve oplossingen die vanuit de bevolking worden aangedragen, worden afgedaan als niet reëel. Sterker nog, er wordt de inwoners verweten niet met andere ideeën te komen en alleen maar “tegen” te zijn. De pot verwijt de ketel want deze gemeente ziet louter en alleen de polders vol zonnepanelen als oplossing en zegt bij voorbaat al “tegen” alternatieven te zijn.

Ik lees dat dat andere locaties niet afgedwongen kan worden. Gelukkig niet inderdaad maar je zou wel de andere kant op kunnen redeneren namelijk dat plannen binnen een straal van bijvoorbeeld 500m van woonkernen geen prioriteit krijgen in de aanvraag of liefst helemaal geen kans maken. Er liggen nu plannen voor velden in de achtertuinen van Lage Zwaluwe (Brugdam). Is het heel raar dat inwoners hier razend over zijn?

Verder wordt er meerdere malen gesproken over particuliere initiatieven. Prima natuurlijk, de enige die er baat bij heeft, is de landeigenaar die zijn grond ter beschikking stelt want dat is een lucratieve business case. Ook voor de gemeente trouwens als ik het niet verkeerd heb… Het klinkt zo lief en attent: ‘ruimte voor particulieren’ maar in werkelijkheid staan de snelle zonneweide cowboy’s te trappelen om de komende 25 jaar geld te maken ten koste van onze leefomgeving. En blijft de energierekening voor iedere burger gewoon stijgen. Komend jaar met 20% a 50%!

Als laatste wil ik graag wijzen op de motie die deze week is aangenomen in de 2e kamer. Een motie die meden is ingediend door de VVD. Ik heb het over het ‘afwegingskader en zonneladder’. Hierin word ook voorrang gegeven aan de ontwikkeling van zonne-energie op de daken alvorens kostbare landbouwgrond op te offeren.
(bron: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16872/tweede-kamer-neemt-motie-aan-voor-nationaal-afwegingskader-en-zonneladder-bij-zonneparken)

Ik hoop van harte dat de VVD en de gemeente Drimmelen het huidige beleid aan gaat passen en de procedures vooralsnog stil gaat leggen om eerst nog eens goed na te denken en draagvlak te creëren van de inwoners.
Tot die tijd is het: NEE! Niet op deze manier!

Patricia Stroo · december 12, 2018 op 9:41 am

Beste VVD,

De meeste van de standpunten kan ik mij zeker in vinden. Ik ben voor duurzame energievormen, zonnepanelen en zelfs zonnevelden, maar wel onder enige regie vanuit een gemeente. Dat het realiseren van de velden aan commerciële partijen is, lijkt mij logisch. Maar ik verwacht wel van een gemeente dat daar een strak beleidskader tegenover staat. Het kader is zo los dat ik twijfel aan de kans die de gemeente zichzelf heeft toebedeeld om vergunningen niet af te geven. Ik vind ook dat de participatie en communicatierol die volledig bij de commerciële partijen wordt neergelegd deels bij de gemeente hoort te liggen. Dit soort grootschalige projecten met grote impact op de leefomgeving horen door gemeente met de betrokkenen/omwonenden besproken te worden. Al is het nog niet op project niveau, wel op hoger niveau. Ik ondervind nu als bewoner van de Brugdam alle lasten van het feit dat communicatie bij (met name) Naga Solar ligt. Een informatieavond met vele bezorgde burgers waar zij niet ingaan op vragen, wel dialoog veinzen door 4 tafels te organiseren waar je alsnog zelf je informatie moet halen, versnipperd, verschillend van medewerker tot medewerker van Naga Solar. Deze anticlimax volgde op het bekende briefje in de bus. Geen contact met de mogelijk nieuwe buren, geen gesprek, een briefje. Daarnaast een afbeelding die doet lijken alsof er nog een grasveld ligt tussen onze kavels en hun zonneweide. Ik kan u vertellen die ogenscheinlijke buffer zijn onze achtertuinen! Ja, dat geeft onrust. Mijn kinderen spelen straks tussen de 8,5 en 10 meter bij de eerste panelen vandaan. De temperatuur boven de panelen wordt 60-80 graden bij zon, dit wordt ook gewoon door de ondernemers bevestigd. De wind staat bijna altijd vanaf dat stuk land, u kunt zich voorstellen dat ik straks een Zuid-Frans klimaat in de tuin heb. Ik realiseer me dat mijn reactie op betrekkingsniveau is, en het grote geheel amper dient. Maar als de gemeente meer concrete richtlijnen had afgegeven kwam dat veld naar waarschijnlijkheid niet direct aangrenzend aan onze achtertuinen. En ja, ik zal mij ervoor inzetten de gemeente duidelijk te maken dat ik vind dat deze handelswijze verkeerd is. Al is de duurzaamheidsladder landelijk nog niet uitgewerkt, de gemeente slaat stappen over. En laat steken vallen in het betrekken van de burgers bij het vormgeven van een dergelijk beleid en daarmee de kans verspelend op draagvlak. Bij dergelijk veelomvattende projecten met grote impact op de leefomgeving had de gemeente dit zeker kunnen voorspelen. Een kijkje naar andere gemeenten leert ook dat het anders kan, zoals TEC, maar ook vele anderen met andere opties.

Ik verwacht dan ook van de VVD dat zij het bestuur zeker aan zullen spreken wanneer zij van het amendement af dreigen te wijken. Wellicht zelfs de motie van CAB steunen. Het beleid is niet volwassen genoeg om op basis daarvan de juiste keuzes te maken. Ga in overleg met de achterban en zorg voor strakke richtlijnen die aanvullend op het beleid zijn. Want hoe wij als inwonenden de ‘cowboy door de landerijen’ ervaren is met geen pen te beschrijven.

Met groet,
Patricia Stroo

Babiche van der Pluijm · december 12, 2018 op 9:45 am

Op grond waarvan wijkt VVD Drimmelen af van de door henzelf indediende en in oktober kamerbreed aangenomen motie mbt de zonneladder af?

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16872/tweede-kamer-neemt-motie-aan-voor-nationaal-afwegingskader-en-zonneladder-bij-zonneparken

E van Seben · december 12, 2018 op 10:39 am

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Dat de gemeente daar beleid op maakt is noodzakelijk. Maar de beargumentering voor de huidige keuzes is wel heel kort door de bocht. Er wordt aangegeven dat daken alleen niet genoeg zijn, op water niet binnen korte tijd haalbaar is en locaties met grotere afstand van de woonkernen te duur zijn. Deze alternatieve oplossingen die vanuit de bevolking worden aangedragen, worden afgedaan als niet reëel. Sterker nog, er wordt de inwoners verweten niet met andere ideeën te komen en alleen maar “tegen” te zijn. De pot verwijt de ketel want deze gemeente ziet louter en alleen de polders vol zonnepanelen als oplossing en zegt bij voorbaat al “tegen” alternatieven te zijn.

Ik lees dat andere locaties niet afgedwongen kan worden. Gelukkig niet inderdaad maar je zou wel de andere kant op kunnen redeneren namelijk dat plannen binnen een straal van bijvoorbeeld 500m van woonkernen geen prioriteit krijgen in de aanvraag of liefst helemaal geen kans maken. Er liggen nu plannen voor velden in de achtertuinen van Lage Zwaluwe (Brugdam). Is het heel raar dat inwoners hier razend over zijn?

Verder wordt er meerdere malen gesproken over particuliere initiatieven. Prima natuurlijk maar de enige die er baat bij heeft, is de landeigenaar die zijn grond ter beschikking stelt want dat is een lucratieve business case. Ook voor de gemeente trouwens als ik het niet verkeerd heb… Het klinkt zo lief en attent: ‘ruimte voor particulieren’ maar in werkelijkheid staan de snelle zonneweide cowboy’s te trappelen om de komende 25 jaar geld te maken ten koste van onze leefomgeving. En blijft de energierekening voor iedere burger gewoon stijgen. Komend jaar met 20% a 50%!

Als laatste wil ik graag wijzen op de motie die afgelopen oktober 2018 is aangenomen in de 2e kamer. Een motie die mede is ingediend door de VVD. Ik heb het over het ‘afwegingskader en zonneladder’. Hierin worden gemeentes verplicht eerst voorrang te geven aan de ontwikkeling van zonne-energie op de daken alvorens kostbare landbouwgrond op te offeren.
(bron: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16872/tweede-kamer-neemt-motie-aan-voor-nationaal-afwegingskader-en-zonneladder-bij-zonneparken)

Ik hoop van harte dat de VVD en de gemeente Drimmelen het huidige beleid aan gaat passen en de procedures vooralsnog stil gaat leggen om eerst nog eens goed na te denken en draagvlak te creëren van de inwoners.
Tot die tijd is het: NEE! Niet op deze manier!

Jeroen · december 12, 2018 op 10:58 am

Beste VVD,
Met veel verbazing en verontwaardiging lees ik uw stukje over de zonnevelden. Ondanks het mooie doel waarover word gesproken zijn we verkeerd bezig. 2040 is nog een eind weg en er zijn nog vele stappen te zetten op de duurzaamheidsladder die we nog lang niet gezet hebben. We slaan vele stappen over en verkwanselen nu onze polders en mooie natuur. Niemand is tegen het verduurzamen van onze samenleving en hier moet iedereen wat voor doen maar niet ten koste van alles! Zeker niet als er zoveel andere mogelijkheden zijn. En ja die hebben mss een investering nodig! Dat kan toch geen reden zijn om het niet verder uit te werken? U praat over een goede DEAL voor de bewoners. Ik nu met twee van de bedrijven gesproken ( NUON, NAGA) en over deze DEAL gesproken en deze is zeer ver weg. Laten we aub even pas op de plaats maken en alles goed uitzoeken en uitwerken. Luister naar de kiezer! U heeft het over nep nieuws.. ( zeer vervelende opmerking overigens) maar als het dan toch moet…. het nep nieuws is dat de zonneweides extra natuur gaan opleveren.
Kom als Politiek aub in beweging en stop deze waanzinnige plannen!

Bernadette · december 12, 2018 op 12:30 pm

Er is al veel gezegd waaruit is op te maken dat er momenteel voornamelijk verontruste en verontwaardige inwoners in onze mooie groen blauwe gemeente Drimmelen zijn over de voortvarendheid in de keuzes van zonnepanelen weiden die als pilot moeten dienen.

Waarom op zeer korte afstand achter de Spoorstraat van ons Lintdorp Hooge Zwaluwe en nu ook bij de Brugdam in Lage Zwaluwe. De afstand tot de bewoning is belangrijk om goed af te stemmen. Dat
Is ook wat wij bewoners bezwaarlijk vinden.
Een gebrek aan communicatie ligt hieraan ten grondslag. Daarom gemeente eerst in overleg met ons bewoners en keuzes die zo ingrijoend zijn niet zomaar zonder ons nemen.

Leon Broere · december 12, 2018 op 1:22 pm

Beste VVD,

als VVD stemmer (zowel landelijk als lokaal) het volgende:
Veel is in voorgaande reacties al gesteld. Het belangrijkste is dat het draagvlak voor deze zonnepanelenvelden in de dorpen Lage en Hoge Zwaluwe en Wagenberg volledig ontbreekt. Dat we naar duurzame energie moeten is duidelijk, daar staat iedereen achter, alleen de manier waarop de gemeente Drimmelen dat er nu even door drukt gaat helemaal nergens over. TEC in Terheijden is OK, laat dat project door gaan en maak voor de rest pas op de plaats en ga in overleg met de bewoners voordat er verdere vergunnigen verleend worden en voor het benodigde draagvlak. Luister naar de bewoners (dat zijn ook VVD stemmers). VVD durf je kwetsbaar op te stellen!

Francis · december 12, 2018 op 1:59 pm

Ik ben niet tegen zonnenpaneelvelden op zich maar wel waar ze geplaatst gaan worden. Te dicht bij de burgers. En je gaat toch niet van een natuurput waar allerlei flora en fauna is een wandelroute maken, dan jaag je alles weg en loopt men alles stuk. En als je dan wilt gaan wandelen en je zou door die mooie natuurput lopen, is dat natuurlijk heel erg mooi om te zien maar als je er dan uit loopt, loop je tussen 2 van die velden door met zonnenweides met mooie hekken er omheen waar geen dier meer door kan geloof niet dat iemand dat mooi zou vinden en ook de toerist niet waar gemeente Drimmelen zo van houd. En waar ze alles aan doen om ze onze kant op te krijgen. Naar onze mooie blauw groene gemeente?!?

Ik hoop van harte dat de VVD en de gemeente Drimmelen het huidige beleid aan gaat passen en de procedures vooralsnog stil gaat leggen om eerst nog eens goed na te denken over hoe, wat,waar en wanneer!?!

Tot die tijd is het: NEE! En zeker niet op deze manier!

Carmen · december 12, 2018 op 3:58 pm

Landelijk beleid geeft aan dat het kiezen voor zonnepaneel-akkers/ weides enkel als laatste optie moet worden overwogen.
Dus waarom nu al deze keuze?
Er zijn voordelen maar tegelijkertijd te veel nadelen en onzekerheden. Voorts lijkt er gebrek aan overleg geweest te zijn om weloverwogen voor dit beleid te hebben kunnen kiezen.
Er is nu veel onrust en onzekerheid;
Begin svp daar waar nodig is; bij overleg

Monique Kroon · december 12, 2018 op 5:57 pm

Het is een feit dat er iéts moet gebeuren.
Maar waarom in vredesnaam in de achtertuin van de bewoners??
Het is schandalig dat het woongenot van vele inwoners van de gemeente Drimmelen wordt afgenomen, terwijl er ook andere mogelijkheden zijn.

Michel · december 12, 2018 op 7:04 pm

Beste VVD,

Er is al veel gezegd door bovenstaande bezorgde inwoners van met name Lage en Hooge Zwaluwe en Wagenberg. Ik sluit mij hier volledig bij aan.

Persoonlijk heb ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid al genomen. Wij wonen in een goed geïsoleerde woning aan de Brugdam, hebben louter en alleen LED lampen, geen gasaansluiting maar verwarming m.b.v. een bron (aardwarmte) en warmtepomp en ook nog zonnepanelen op het DAK.
50 procent van onze huishoudelijke energiebehoefte wekken wij inmiddels zelf al op. Geen cowboyverhalen zoals u schetst, ik spreek uit ervaring.

Het beleidskader van de gemeente Drimmelen heb ik zorgvuldig gelezen. De intenties zijn prima en ook de beargumentering is begrijpelijk. Maar een aantal zaken zijn over het hoofd gezien.

1. De volgorde van de gekozen oplossingstichting is onjuist. Het beste resultaat kan behaald worden door eerst in te zetten op terugdringen van energieverbruik, bijvoorbeeld door het stimuleren van goede isolatie en energieefficiente verlichting. Dan wordt de energiebehoefte verkleind en zullen minder alternatieve energiebronnen zoals zonneparken benodigd zijn.

2. Stimuleer bewoners om zelf ook actie te ondernemen. Zonnepanelen op daken van bewoners hebben een korte terugverdientijd (nu ca. 6 tot 7 jaar, wordt steeds minder), daarna leveren ze nog vele jaren geld op. Daar profiteer je als individu zelf ook nog van, dus het draagvlak hiervoor zal groot zijn. Infrastructuur (stroom aansluiting) ligt er al. Besteding van subsidiegelden aan bovenstaande twee punten gaat direct naar de bewoners en niet naar op winst bejachte ondernemers.

3. Zonnepanelen doen in de winter maanden nagenoeg niets (eigen ervaring). Juist in die periode zal de energiebehoefte om in de toekomst onze huizen te verwarmen het grootst zijn. Als we van het gas af zijn, hoe denkt u in die periode onze huizen met zonnepanelen te verwarmen. Er zal dus een herberekening van de benodigde zonneparken moeten plaatsvinden, rekening houdend met o.s. seizoensinvloeden.

4. Geothermische systemen (ondergronds), zoals beschreven in uw beleidskader zijn een oplossing voor bovenstaand probleem, verpesten ons mooie polderlandschap niet en zullen kunnen rekenen op een breed draagvlak vanuit de bewoners.

5. De ontwikkeling van zonnepanelen wat opbrengst per m2 betreft gaat enorm snel vooruit. Bijna maandelijks wordt door toonaangevende producenten een nieuw record in efficiëntie geboekt.TNO is bezig met ontwikkeling van onder andere tweezijdige panelen. Als we iets langer wachten met het kiezen voor de meest makkelijke weg (nu volleggen van onnodig veel hectares landbouwgrond) en deze technologische innovaties op het juiste moment inzetten, zijn er aanzienlijk minder zonneparken benodigd.

6. Landonteigening vind niemand een goede optie, maar ruilen van percelen tussen eigenaren wel. Inventariseer als gemeente welke agrariërs open staan voor het verruilen van landbouwgrond. Een aantal zonneparken kunnen dan mogelijk verder weg vanuit de bewoning gerealiseerd worden. Subsidieer in dat geval de duurdere stroomaansluiting op het net. Als de gemeente inderdaad goede intenties heeft en er niet zelf op uit is om een graantje mee te pikken, zal dat geen enkel probleem zijn.

7. Zorg ook voor een evenredige verdeling van de zonneparken over de gehele gemeente inclusief bijv. Made.

Tenslotte: als een zonnepark letterlijk aangrenzend aan je achtertuin gepland wordt, zoals bijvoorbeeld in de Brugdam in Lage Zwaluwe het geval is zult u begrijpen dat wij als bewoner niet enthousiast worden. Ons uitzicht gaat verloren, onze huizen worden aanmerkelijk minder waard of zelfs onverkoopbaar. Onze gemeente wordt in het geheel onaantrekkelijker als woonplaats. Vergezichten over ons mooie historische dijklint (waar Drimmelen om bekend staat en waar de gemeente trots op is) worden in korte tijd verpest. Over eventuele schadelijke gevolgen voor onze gezondheid en de natuur is nog veel onzekerheid. Om te voorkomen dat we over 10 jaar zeggen: hadden we maar….. Steun de motie van het CAB en heroverweeg het overhaast opgestelde beleidskader.

Michel · december 12, 2018 op 7:34 pm

Beste VVD,

Er is al veel gezegd door bovenstaande bezorgde inwoners van met name Lage en Hooge Zwaluwe en Wagenberg. Ik sluit mij hier volledig bij aan.

Persoonlijk heb ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid al genomen. Wij wonen in een goed geïsoleerde woning aan de Brugdam, hebben louter en alleen LED lampen, geen gasaansluiting maar verwarming m.b.v. een bron (aardwarmte) en warmtepomp en ook nog zonnepanelen op het DAK.

50 procent van onze huishoudelijke energiebehoefte wekken wij inmiddels zelf al op. Geen cowboyverhalen zoals u schetst, ik spreek uit ervaring.

Het beleidskader van de gemeente Drimmelen heb ik zorgvuldig gelezen. De intenties zijn prima en ook de beargumentering is begrijpelijk. Maar een aantal zaken zijn over het hoofd gezien.

1. De volgorde van de gekozen oplossingstichting is onjuist. Het beste resultaat kan behaald worden door eerst in te zetten op terugdringen van energieverbruik, bijvoorbeeld door het stimuleren van goede isolatie en energieefficiente verlichting. Dan wordt de energiebehoefte verkleind en zullen minder alternatieve energiebronnen zoals zonneparken benodigd zijn.

2. Stimuleer bewoners om zelf ook actie te ondernemen. Zonnepanelen op daken van bewoners hebben een korte terugverdientijd (nu ca. 6 tot 7 jaar, wordt steeds minder), daarna leveren ze nog vele jaren geld op. Daar profiteer je als individu zelf ook nog van, dus het draagvlak hiervoor zal groot zijn. Infrastructuur (stroom aansluiting) ligt er al. Besteding van subsidiegelden aan bovenstaande twee punten gaat direct naar de bewoners en niet naar op winst bejachte ondernemers.

3. Zonnepanelen doen in de winter maanden nagenoeg niets (eigen ervaring). Juist in die periode zal de energiebehoefte om in de toekomst onze huizen te verwarmen het grootst zijn. Als we van het gas af zijn, hoe denkt u in die periode onze huizen met zonnepanelen te verwarmen. Er zal dus een herberekening van de benodigde zonneparken moeten plaatsvinden, rekening houdend met o.s. seizoensinvloeden.

4. Geothermische systemen (ondergronds), zoals beschreven in uw beleidskader zijn een oplossing voor bovenstaand probleem, verpesten ons mooie polderlandschap niet en zullen kunnen rekenen op een breed draagvlak vanuit de bewoners.

5. De ontwikkeling van zonnepanelen wat opbrengst per m2 betreft gaat enorm snel vooruit. Bijna maandelijks wordt door toonaangevende producenten een nieuw record in efficiëntie geboekt.TNO is bezig met ontwikkeling van onder andere tweezijdige panelen. Als we iets langer wachten met het kiezen voor de meest makkelijke weg (nu volleggen van onnodig veel hectares landbouwgrond) en deze technologische innovaties op het juiste moment inzetten, zijn er aanzienlijk minder zonneparken benodigd.

6. Landonteigening vind niemand een goede optie, maar ruilen van percelen tussen eigenaren wel. Inventariseer als gemeente welke agrariërs open staan voor het verruilen van landbouwgrond. Een aantal zonneparken kunnen dan mogelijk verder weg vanuit de bewoning gerealiseerd worden. Subsidieer in dat geval de duurdere stroomaansluiting op het net. Als de gemeente inderdaad goede intenties heeft en er niet zelf op uit is om een graantje mee te pikken, zal dat geen enkel probleem zijn.

7. Zorg ook voor een evenredige verdeling van de zonneparken over de gehele gemeente inclusief bijv. Made.

Tenslotte: als een zonnepark letterlijk aangrenzend aan je achtertuin gepland wordt, zoals bijvoorbeeld in de Brugdam in Lage Zwaluwe het geval is zult u begrijpen dat wij als bewoner niet enthousiast worden. Ons uitzicht gaat verloren, onze huizen worden aanmerkelijk minder waard of zelfs onverkoopbaar. Onze gemeente wordt in het geheel onaantrekkelijker als woonplaats. Vergezichten over ons mooie historische dijklint (waar Drimmelen om bekend staat en waar de gemeente trots op is) worden in korte tijd verpest. Over eventuele schadelijke gevolgen voor onze gezondheid en de natuur is nog veel onzekerheid. Om te voorkomen dat we over 10 jaar zeggen: hadden we maar….. Steun de motie van het CAB en heroverweeg het overhaast opgestelde beleidskader.

Michel en Bianca.

  Michel · december 12, 2018 op 7:36 pm

  Sorry, site rammelt. Pas na twee keer plaatsen zie je je reactie.

Leon Broere · december 13, 2018 op 8:40 am

Waarom is mijn reactie verwijderd?

Piet Hein Ormeling · december 13, 2018 op 10:35 am

Beste Lieke, Tim, Jack, Petra en Janet, De groene en blauwe gemeente Drimmelen wordt aan de westzijde bedreigd door het oprukkende industrieterrein Moerdijk en aan de oostzijde door de expanderende glastuinbouw. Gelukkig hebben we (nu) nog het schitterende natuurgebied tussen Hooge en Lage Zwaluwe! Met verbazing heb ik dan ook bij monde van onze fractievoorzitter vernomen dat de VVD, waar ik overigens zelf ook lid van ben, ‘particulieren onder bepaalde voorwaarden wil faciliteren zonnepanelen te (laten) plaatsen op hun eigen grond’ o.a. in dit schitterende natuurgebied!! Met dit ‘wollige’ taalgebruik wordt bedoeld dat door ons belastinggeld gesubsidieerde zonnepanelen-cowboys agrariërs afgaan om hen over te halen hun weiden tegen forse betaling voor 25 jaar vol te laten plaatsen met zonnepanelen. Deze forse betaling wordt o.a. mogelijk gemaakt door de hierboven genoemde subsidiëring! Hoewel de VVD van oudsher het vrije ondernemerschap koestert, moeten jullie als (betrekkelijk) jonge VVD’ers ook rekening houden met zoiets als maatschappelijk draagvlak en je niet voor het karretje van deze cowboys laten spannen! Werk er aan mee dat Drimmelen groen en blauw blijft en niet oogverblindend wit!

Carmen · december 14, 2018 op 7:22 pm

Ik zie de reactie die ik eerder deze week geplaatst heb niet terug?

Han van den Elshout · december 16, 2018 op 4:48 pm

Beste VVD, als ik de boodschap goed begrijp zeggen jullie we juichen alle particuliere initiatieven ten aanzien van zonneweides toe, en indien het niet gewenst is in de omgeving wordt het alsnog in de raad besproken en dan moet het wel goed komen. Verder schrijven jullie dat zonneweides moeten leiden tot verbetering van het landschap, oh ja en jullie gaan evalueren na 2 jaar. Een prachtig verhaal beste VVD maar dit staat volledig los van de huidige werkelijkheid, ik heb nog nergens gehoord dat zonneweides to tot een verbetering van het landschap gaan leiden en evalueren als er 150 ha zonneweides liggen die ruim 150 mio Euro hebben gekost, wat denk je daarmee te bereiken, gaat er dan nog iets veranderen? Ik vraag jullie om duidelijke beleidskaders weg te zetten zodat we geen verrommeling van het landschap krijgen en om uiterst kritisch te kijken naar alle tussenpartijen die in deze handel zitten en waar jullie zaken mee willen doen. Denk erom 150 ha zonneweides over 25 jaar vertegenwoordigen meer dan € 300 mio opbrengst en vergen z’on € 150 mio investering. Voor dit soort bedragen is het niet onverstandig om eens kritisch naar een aantal partijen te kijken en moet je alternatieve oplossingen als een spaarbekken of andere locaties voor deze semi-industrieel parken toch misschien wel overwegen, infrastructuur is mogelijk maar een schrijntje van de investering. En als laatste het advies Keep Calm, het is nog lang geen 2040 en overhaaste beslissingen in een paar maanden tijd over de gehele energievoorziening van de gemeente zijn helemaal niet nodig. Er bestaat een grote kans dat een gecoördineerd beleid met geleidelijke investeringen over een aantal jaren niet alleen op veel meer maatschappelijke acceptatie maar ook een veel beter rendement kunnen rekenen gezien de technologische vooruitgang.

Leen Kalkman · december 17, 2018 op 7:21 am

Vandaag een pagina grote advertentie van jullie voorman gelezen in de krant. Wat mij opviel is dat er constant over dialoog en samenwerken wordt gesproken, terwijl onze plaatselijke club VVDers wegkruipt, er is geen dialoog mogelijk, waarom? De bevolking vraagt bijna in alle bovenstaande reacties om dialoog maar dat werkt kennelijk alleen in de top van de VVD

  Leen Kalkman · december 17, 2018 op 11:01 am

  Ook hier op jullie eigen website komt geen enkele reactie op de geplaatste stukken. Kijken jullie überhaupt wel een hier?

  Tim Simons · december 19, 2018 op 5:24 pm

  Beste Leen,

  Achter de schermen waren we druk bezig met een oplossing die tegemoet komt aan de zorgen van veel inwoners. Vandaar dat we gewacht hebben met reageren totdat we deze konden laten zien (mensen hebben immers meer aan daden dan aan worden, toch?). Je kan de update met onze aanpassingen nu bovenaan dit bericht lezen.

Han van den Elshout · december 19, 2018 op 8:07 pm

Beste VVD,

Goed te horen dat jullie nu bereidheid tonen om samen naar een oplossing te zoeken, dat is naar mijn mening ook de enige juiste oplossing. Tevens goed te horen dat jullie volgend jaar het duurzaamheidsbeleid op gaan stellen dat hopelijk weloverwogen duurzaamheid, maatschappelijke en natuurbelangen met elkaar verbind. Echter zullen we dan maar eerst het beleid samen opstellen en het daarna in uitvoering brengen in plaats van omgekeerd?

Geef een antwoord